آغاز فرایند ارزیاب عملکرد سال 9988 انجمن توسط وزارت علوم
1401-05-15

اعضای محترم حقیقی و حقوقی انجمن آب و فاضالب ایران باتوجه به ای که ارزیابی عملکرد سال 1133 انجمن از سوی کمیسیون انجم های علمی وزارت علوم، تحقیقات و ف اوری آغاز شده اسات، خواهشمند است هرگونه فعالیت خود در یول سال 1133 را شامل برگزاری سخنرانی، کارگاه، نشست تخصصی، مصاحبه ( با صدا و سیما و خبرگزاریها و روزنامه ها) و شرکت در جلسات مختلف شوراها و کمیته های تخصصی کلیه دستگاهها (جهت مشاوره و تصمصر ساازی)، تا 13 شهریور 1131 به آدرم ایمیل انجمن (ir.irwwa@info) رسال فرمایید.

تذکر مهم: لطفا حتما مستندات اطلاعات فوق را برای ارسال به وزارت علوم ضمیمه فرمایید .