کسب رتبه الف
1401-05-20
کسب رتبه الف

با کمال خرسندی کسب رتبه الف با مجموع امتیاز 857، توسط نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب را در ارزیابی سال 1400 وزرات علوم، تحقیقات و فناوری به کلیه اعضای محترم هیئت مدیره، هیئت تحریریه و اعضای محترم انجمن تبریک می گوییم.
امید است با ارسال مقالات متخصصین حوزه آب و فاضلاب (اعم از دانشگاهیان و صنعتگران محترم) شاهد رشد و ارتقای بیشتر این نشریه باشیم.

روابط عمومی انجمن آب و فاضلاب


https://b2n.ir/h58841