برگزاری نهمین جلسه شورای سیاست گذاری کنگره
1401-05-03
برگزاری نهمین جلسه شورای سیاست گذاری کنگره

نهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شرکت اب و فاضلاب استان قم برگزار شد. در این جلسه کا آقایان دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب، مهندس بختیاری مدیرعامل آب و فاضلاب استان قم، مهندس اصغری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قم، دبیر و دبیر علمی کنگره و اعضای کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان قم شرکت داشتند گزارش کار اعضای شورا در موارد محول شده ارائه شد. همچنین پیشنهادات اعضا در مورد برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی، روند دریافت مقالات و برنامه نمایشگاه و بازدیدها ارائه و مقرر شد با دریافت نظرات کمیته های تخصصی انجمن در جلسات آینده تصمیم گیری شود. همچنین مقرر شد برای تعیین نماینده استانداری قم پیگیری شده و جلسه ای نیز با سایر دانشگاه های قم برگزار شود