برگزاری جلسه دهم کمیته کیفیت آب و جلسه دوازدهم کمیته بازیافت آب
1401-05-25
برگزاری جلسه دهم کمیته کیفیت آب و  جلسه دوازدهم کمیته بازیافت آب

دهمین جلسه کمیته تخصصی کیفیت آب و دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه 25 مرداد 1401 از طریق اسکایپ برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر تابش برنامه های انجمن و کمیته در سال 1401 را بیان کردند و در ادامه نقش کمیته در برگزاری هریک از این برنامه ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس اعضا پیشنهادات خود را در مورد برنامه میزگردها و کارگاههای تخصصی و کلینیک صنعت کنگره و سخنرانان مراسم ارائه کردند. در پایان درخصوص چگونگی تقویت کمیته و ارتباط بیشتر اعضای انجمن و مخاطبین با برنامه های آن تبادل نظر شد.