برگزاری جلسه هشتم شورای اجرای کنگره
1401-07-19
برگزاری جلسه هشتم شورای اجرای کنگره

هشتمین جلسه شورای اجرایی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، روز سه شنبه  19 مهر ۱۴۰۱ در محل دانشکده بهداشت قم با حضور اقایان دکتر تابش ریاست هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران، دکتر عالی دبیر کنگره، دکتر آشفته دبیر علمی، دکتر یاری دبیر اجرایی و مسئولین کمیته‎های مختلف اجرایی کنگره برگزار شد. در این جلسه هر کدام از مسئولین کمیته ها گزارش کارهای ماه گذشته خود را ارائه و برنامه های ماه آینده را مشخص کردند. همچنین نحوه ارائه ترکیبی کنگره به وسیله دکتر تابش توضیح داده شد و مقرر شد تا جلسه آینده افراد مورد نیاز برای برگزاری حضوری و مجازی در 10 اتاق همزمان مشخص و معرفی شوند تا مورد آموزش قرار گیرند.