برگزاری جلسه با سرپرست معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو
1401-07-27

با درخواست انجمن آب و فاضلاب ایران و به منظور آَشنایی بیشتر با فعالیتهای انجمن و تعمیق همکاریهای دوجانبه با وزارت نیرو، جلسه ای روز چهارشنبه 27 مهر 1401 با حضور آقای مهندس شهرابی سرپرست معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو و مسئولین دفاتر این معاونت و آقایان دکتر تابش، مهندس قانع و دکتر اکبرزاده (رئیس، نایب رئیس و دبیر هیئت مدیره انجمن) در وزارت نیرو تشکیل شد. در ابتدا آقای دکتر تابش گزارشی از اهداف و فعالیتهای انجمن را ارائه دادند و درخواست انجمن مبنی بر به رسمیت شناختن اعتبار انجمن آب و فاضلاب برای انجام دوره های آموزشی، تعریف و بازنگری دوره ها، انجام طرحهای پژوهشی و تشویق اعضای شرکتهای تابعه وزارت نیرو به شرکت در برنامه های انجمن از جمله وبینارها، همایشها، نشستها و کارگاهها و تایید گواهی حضور صادره و درنظرگرفتن امتیاز آموزش ضمن خدمت برای شرکت کنندگان مطرح شد. مقرر شد که دفاتر این معاونت به نحو شایسته از پتانسیل و اعضای انجمن در برنامه ها و فعالیتهای خود استفاده کرده و از سازمان برنامه برای برگزاری دوره های آموزشی توسط انجمن درخواست مجوز شود.