برگزاری جلسه پانزدهم شورای سیاستگذاری کنگره
1401-08-29

پانزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ یک شنبه 29 آبان ۱۴۰۱ در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم برگزار شد. در این جلسه که آقایان دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب، دبیر و دبیر علمی کنگره و نمایندگان دستگاههای اجرایی قم شرکت داشتند آخرین هماهنگیها در مورد سحنرانان، مدعوین، وضعیت اینترنت و اسکان میهمانان و جدول زمانی اجرای برنامه ها به عمل آمد.