برگزاری جلسه دوازدهم شورای اجرای کنگره
1401-09-22
برگزاری جلسه دوازدهم شورای اجرای کنگره

دوازدهمین جلسه شورای اجرایی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، روز سه شنبه 22 آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه که آقای دکتر تابش ریاست هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران و دبیران محترم کنگره حضور داشتند، کمیته های اجرایی گزارش کارهای باقیمانده خود را ارائه و توصیه ها و هماهنگیهای لازم در مورد چگونگی جمع بندی و اتمام کار هریک از کمیته ها ارائه شد. در پایان نیز ضیافت ناهار کنگره برگزار و لوح تقدیر اعضای دبیرخانه توسط آقای دکتر تابش به مسئولین کمیته های اجرایی تقدیم شد.