انتخاب دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده عضو هیات مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران به عضویت کمیته مدیریت گروه تخصصی تلفات آبIWA
1401-09-25

به دنبال رای گیری بین المللی برای انتخاب هیات رئیسه گروه تخصصیWater Loss  در انجمن بین المللی آب، آقای دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده، دانشیار محترم دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران به مدت دو سال به عنوان عضو کمیته مدیریت این گروه تخصصی انتخاب شدند. اعضاء این کمیته وظیفه برنامه ریزی و هدایت فعالیتهایIWA  در زمینه هدررفت آب شهری در سرتاسر دنیا را به عهده دارند. انجمن آب و فاضلاب ایران ضمن تبریک این انتخاب، برای آقای دکتر جلیلی قاضی‌زاده آرزوی موفقیت و توفیق دارد.