برگزاری جلسه شصت و نهم هیئت مدیره انجمن
1401-10-14
برگزاری جلسه شصت و نهم هیئت مدیره انجمن

1- گزارش فعالیت انجمن (دکتر تابش): برگزاری چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب، انتشار خبرنامه آبان، برگزاری وبینار 28

2- برنامه وبینارها و کارگاههای زمستان (دکتر حقیقی)

3- اخبار مجله (دکتر تابش): ادیت نهایی و انتشار شماره پاییز، ارسال مجله برای چاپ 100 نسخه توسط isc.

4- ارائه گزارش تفصیلی چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران که از 1 تا 3 آذرماه در دانشگاه قم برگزار شد توسط دکتر تابش و تحلیل نقاط ضعف و قوت فعالیتهای کنگره اوسط اعضا.

5- تحلیل مشکلات کلی محل همایشهای گذشته و بحث بر روی محلهای احتمالی همایش سال بعد.

6- ارائه گزارش آقای دکتر محمود شمس نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7- گزارش واحد پذیرش. آخرین وضعیت اعضای انجمن به این ترتیب است:

حقیقی: 723 نفر (197 وابسته - 526 پیوسته)

حقوقی: 114 شرکت (60 بزرگ - 44 متوسط - 10 کوچک)

حق عضویت های پرداخت شده سال 1401 تاکنون: 72

حق عضویت های پرداخت شده سال1402 تاکنون: 25

حق عضویت شرکت هایی که از ابتدای سال عضو شده اند: 6 میلیون تومان

اعضای جدید حقیقی از تاریخ 25 آبان تا 29 آذر: سعید محمدزاده نقاره‌چی، نوید گروهی، سعید احتشامی و محمد جواد ناصری

اعضای حقوقی جدید از تاریخ 25 آبان تا 29 آذر: شرکت تحقیقات پیشرفته و شرکت حفاظت خوردگی و رسوب پارس ایرانیان