در این کنگره سه نشست تخصصی با حضور متخصصان و کارشناسان صنعت و دانشگاه برگزار می شود.

در صورتی که در رابطه با موضوع و اعضای میزگردها پیشنهادی دارید می توانید از طریق ایمیل اطلاع رسانی نمائید.


آدرس ایمیل کنگره : iwwa.conf@gmail.com