در این همایش ۳ نشست تخصصی در موضوعات تلفات، بازیافت و کیفیت آب با حضور خبرگان دانشگاه و صنعت برگزار می شود.