در این همایش ۳ کلینیک صنعت در موضوعات تلفات، بازیافت و کیفیت آب با حضور خبرگان دانشگاه و صنعت برگزار می شود.

برای ورود به هر یک از اتاق های مجازی کلینیک صنعت از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

 

کلینیک صنعت موضوع  لینک ورود به جلسه
محور تلفات آب طراحی و بهره برداری از شبکه توزیع آب و مدیریت مصرف https://www.skyroom.online/ch/irwwa/clinic_1
محور بازیافت آب تصفیه و بازچرخانی فاضلاب شهری و صنعتی https://www.skyroom.online/ch/irwwa/clinic_2
محور کیفیت آب کیفیت آب و پساب https://www.skyroom.online/ch/irwwa/clinic_3