لیست مقالات پذیرفته شده در همایش

                          جهت مشاهده نحوه ارائه مقالات و ثبت نام در همایش از طریق لینک های زیر اقدام کنید.                                                   

                              نحوه ارائه مقالات شفاهی                                                                                             --ثبت نام نهایی در همایش--

                              نحوه ارائه مقالات پوستری

 

کد مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی

 

 کد مقالات پذیرفته شده به صورت  پوستری