جهت اطلاع از مقالات شفاهی ارائه شده در هر اتاق(به صورت مجازی)  لطفا فایل راهنمای زیر را دانلود و با کلیک بر روی محور هر اتاق وارد اسکاری روم مربوط به آن اتاق شوید.

***دانلود فایل راهنمای اتاق های ارائه مقالات شفاهی***

***راهنمای مقالات پوستری***

 

 

مقالات شفاهی

 لینک ورود به اتاق های مجازی

ارائه مقالات شفاهی - محور مدیریت مصرف آب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_1

ارائه مقالات شفاهی - محور مدیریت مصرف آب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_2

ارائه مقالات شفاهی - محور کیفیت منابع آب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_3

ارائه مقالات شفاهی - محور مدیریت استفاده از منابع آب بازیافتی

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_4

ارائه مقالات شفاهی – فناوری‌ها و روش‌های نوین تصفیه آب و فاضلاب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_5

ارائه مقالات شفاهی - فناوری‌ها و روش‌های نوین تصفیه آب و فاضلاب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_6

ارائه مقالات شفاهی – محور تحلیل وضعیت کمی منابع آب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_7

ارائه مقالات شفاهی - محور مدیریت منابع انسانی و مالی در سامانه های آب و فاضلاب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_8

ارائه مقالات شفاهی - محور تحلیل اثرات محیط‌زیستی طرح‌های مرتبط با سامانه‌های آب و فاضلاب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_9

ارائه مقالات شفاهی - محور مدیریت کیفیت آب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_10

ارائه مقالات شفاهی - محور مدیریت کیفیت آب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_11

ارائه مقالات شفاهی - محور مدیریت سامانه‌های آب و فاضلاب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_12

ارائه مقالات شفاهی - محور مدیریت سامانه‌های آب و فاضلاب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_13

ارائه مقالات شفاهی - محور راهبری تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_14

ارائه مقالات شفاهی - محور مدیریت هدررفت در شبکه‌های توزیع آب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_15

ارائه مقالات شفاهی - محور مدیریت هدررفت در شبکه‌های توزیع آب

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_16

ارائه مقالات شفاهی - محور سایر مقالات مرتبط

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/oral_17

مقالات پوستری

 لینک ورود به اتاق های مجازی

ارائه مقالات پوستری - اتاق شماره 1

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/poster_1

ارائه مقالات پوستری - اتاق شماره 2

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/poster_2

ارائه مقالات پوستری - اتاق شماره 3

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/poster_3

ارائه مقالات پوستری - اتاق شماره 4