عنوان حداکثر 15 واژه با قلم (B Titr 14pt)
کد مقاله : 1000-CNF
نویسندگان:
پریساسادات آشفته *، پروین گلفام
گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده مقاله:
هر مقاله باید دارای خلاصه 150 تا 250 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردد. چکیده باید به‌صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. قلم این بخش (B Nazanin 10pt) و با فاصله 1 خط (single) است. محل قرارگیری این بخش در حدود 90 الی 120 میلی‌متر از بالای صفحه است. هر مقاله باید دارای خلاصه 150 تا 250 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردد. چکیده باید به‌صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. قلم این بخش (B Nazanin 10pt) و با فاصله 1 خط (single) است. محل قرارگیری این بخش در حدود 90 الی 120 میلی‌متر از بالای صفحه است.
هر مقاله باید دارای خلاصه 150 تا 250 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردد. چکیده باید به‌صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. قلم این بخش (B Nazanin 10pt) و با فاصله 1 خط (single) است. محل قرارگیری این بخش در حدود 90 الی 120 میلی‌متر از بالای صفحه است. هر مقاله باید دارای خلاصه 150 تا 250 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردد. چکیده باید به‌صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. قلم این بخش (B Nazanin 10pt) و با فاصله 1 خط (single) است. محل قرارگیری این بخش در حدود 90 الی 120 میلی‌متر از بالای صفحه است.
کلیدواژه ها:
تست، تست، تست
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است