هر مقاله باید دارای خلاصه 150 تا 250 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردد. چک
کد مقاله : 1001-CNF
نویسندگان:
ناصر جمالی *
شرکت مهندسین مشاور یکم
چکیده مقاله:
هر مقاله باید دارای خلاصه 150 تا 250 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردد. چکیده باید به‌صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. قلم این بخش (B Nazanin 10pt) و با فاصله 1 خط (single) است. محل قرارگیری این بخش در حدود 90 الی 120 میلی‌متر از بالای صفحه است. هر مقاله باید دارای خلاصه 150 تا 250 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردد. چکیده باید به‌صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. قلم این بخش (B Nazanin 10pt) و با فاصله 1 خط (single) است. محل قرارگیری این بخش در حدود 90 الی 120 میلی‌متر از بالای صفحه است.
هر مقاله باید دارای خلاصه 150 تا 250 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردد. چکیده باید به‌صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. قلم این بخش (B Nazanin 10pt) و با فاصله 1 خط (single) است. محل قرارگیری این بخش در حدود 90 الی 120 میلی‌متر از بالای صفحه است. هر مقاله باید دارای خلاصه 150 تا 250 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردد. چکیده باید به‌صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. قلم این بخش (B Nazanin 10pt) و با فاصله 1 خط (single) است. محل قرارگیری این بخش در حدود 90 الی 120 میلی‌متر از بالای صفحه است.
کلیدواژه ها:
تست، تست، تست
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است