تعیین میزان سرانه مصرف آب و سرانه بار فاضلاب خانگی منطقه 4 شهر تهران
کد مقاله : 1006-IWWA (R1)
نویسندگان:
ادریس حسین زاده *1، نیلوفر مردانه2، نجمه ابراهیمی3، شقایق شفیقی3، مهدی صفری4
1گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علم پزشکی ساوه
2استان مرکزی، ساوه، بلوار شهید فهمیده، جاده نورعلی بیگ، ساختمان دانشکده علوم پزشکی (سما)
3بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی ساوه
4گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی تهران
چکیده مقاله:
سرانه مصرف آب برای 1397، 1398 و 1399 به ترتیب (L/p.d) 33/172، 131 و 33/117 به دست آمده است. بیشترین و کمترین سرانه مصرف آب به ازای اشتراک، به ترتیب در اردیبهشت و فروردین 1398 بوده است (2576218 در مقابل 677246 متر مکعب در ماه به ازای هر اشتراک). هزینه پرداختی برای تامین آب هر اشتراک (ریال به ازای هر متر مکعب در ماه) برای سالهای 1397، 1398 و 1399 به ترتیب 145675، 164520 و 223944 ریال بوده است. میانگین شاخص BOD فاضلاب برای سالهای 1397، 1398 و 1399 به ترتیب mg/L 233، 234 و 193 بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد بیشترین میزان مصرف آب و تولید فاضلاب در فروردین و اردیبهشت ماه و کمترین میزان مصرف آب و تولید فاضلاب در دی ماه میباشد. همچنین در بیشتر ماههای مطالعه شده، الگوی مصرف (L/p.day 150) رعایت شده و تنها در برخی ماههای فصول نسبتا گرم، مقدار مصرف به بیش از حد مجاز میرسد. با توجه به نتایج بدست آمده از میزان هزینه پرداختی و مصرف آب در سالهای 1397 تا 1399 در منطقه 4 تهران مشاهده گردید قیمت آب ابزار موثری برای کاهش مصرف آب نیست.
کلیدواژه ها:
سرانه آب مصرفی، سرانه فاضلاب تولیدی، بار مواد آلی، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است