چالش های فراروی به کارگیری سیستم حسابداری منابع انسانی در سازمان ها (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان تهران)
کد مقاله : 1012-IWWA
نویسندگان:
اکبر رحیمی پور *1، احسانعلی اسماعیلی2
1دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
2معاون مالی و پشتیبانی شرکت تامین وتصفیه آب و فاضلاب استان تهران
چکیده مقاله:
حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری است که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را می توان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجب ارتقاء مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزیابی کارکنان می گردد. همچنین بخش های خدماتی به طور فزاینده ای با روند جهانی شدن و انقلاب فناوری اطلاعات روبرو هستند. این انقلاب منجر به آگاهی مشتریان و افزایش انتظارات آنان می گردد. صنعت آب و برق به عنوان یکی از این بخش ها شاهد این تغییرات محلی و جهانی می باشد و باید خود را با این خواسته ها تنظیم نماید. پژوهش حاضر به چالش های فراروی به کارگیری سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکت های تابعه آن پرداخته است. داده‌های پژوهش از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان کارکنان این شرکت‌ها جمع‌آوری شده است که بعد از اجرای پیش‌آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ، بر اساس فرمول کوکران تعداد 103 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش آماری پژوهش، استفاده از آزمون تی‌استیودنت و آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی هر یک از عوامل است. نتایج پژوهش بیانگر این است که تمامی موانع مورد بررسی بر اجرای موفق سیستم حسابداری منابع انسانی اثرگذار است. این نتیجه نشان‌دهنده این نکته است که میزان تغییرپذیری سیستم حسابداری منابع انسانی از متغیر عدم آگاهی مدیران نسبت به سایر متغیرها بیشتر است و کم‌ترین تغییرپذیری را از متغیر مشکلات پیاده سازی سیستم دارد.
کلیدواژه ها:
مدیریت منابع انسانی، حسابداری منابع انسانی، ارتقا مدیریت منابع انسانی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است