بررسی اقتصادی استفاده از آب خاکستری در دانشگاه قم
کد مقاله : 1014-IWWA
نویسندگان:
حسین غفورزاده آرانی *1، محمد حسینی2، حسن فرمانی انتظام3
1برنامه و بودجه اقتصاد (دکتری)
2مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت آبفای استان قم
3مدیر دفتر توسعه پایدار و مدیریت مصرف، شرکت آب و فاضلاب استان قم،
چکیده مقاله:
افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی، آلودگی منابع آب و مصرف بی رویه منابع در دسترس از عوامل اصلی ایجاد بحران آب در بیشتر نقاط جهان می‌باشد. از این رو یافتن روشهای پایدار برای کاهش نیاز به مصرف منابع آب تازه، کمک بسیاری به بهینه سازی مصرف آب مینماید. یکی از مهمترین این روشها، تصفیه آب خاکستری می باشد. در این مطالعه آب خاکستری دانشگاه قم برآورد شده و میزان صرفه جویی ایجاد شده محاسبه گردیده است. برآورد انجام شده نشان داد که اجرای طرح آب خاکستری در دانشگاه سالانه باعث صرفه جویی 36،500 مترمکعب آب می شود. قیمت ریالی این مقدار بر مبنای آب بهای اعلام شده در سال 1400 معادل 446 میلیون ریال است. از آنجا که هزینه های راه اندازی شبکه آب های خاکستری دانشگاه، حدود 5000 میلیون ریال تخمین زده شده است، لذا با صرفه جویی صورت گرفته طی حدود 11 سال، این هزینه مستهلک خواهد شد. علاوه بر این به دلیل کاهش زیان ایجادشده در اثر اجرای این طرح برای شرکت آبفا به میزان 1،120 میلیون ریال نیز صرفه جویی صورت می گیرد.
کلیدواژه ها:
بازیابی پساب؛ آب خاکستری؛ دانشگاه قم
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است