بررسی و اولویت بندی روش های افزایش تاب آوری سامانه های آب و فاضلاب شهری
کد مقاله : 1020-IWWA
نویسندگان:
مجتبی وثوق روحانی *
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
چکیده مقاله:
در این تحقیق با هدف تعیین راهکار بهینه به منظور افزایش بهره وری و تاب آوری سامانه های آب و فاضلاب, در ابتدا چالش های موجود سامانه های نامبرده و راهکارهای موجود تعیین گردید و در ادامه با استفاده از روش AHP اقدام به رتبه بندی راهکارها براساس چالش ها گردید. درادامه و با استفاده از مدلسازی عددی براساس روش المان محدود و نرم افزار Plaxis2d اقدام به مقایسه رفتار لوله های بتنی و فولادی و کامپوزیتی FRP تحت اثر بارهای سیل و زلزله گردید. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل براساس روش AHP مشخص گردید که به ترتیب استفاده از فن آوری های نوین – اصلاح ساختار شبکه و در نهایت توسعه شبکه با وزن گزینه های به ترتیب 0.347 و 0.278 و 0.17 در رتبه های اول تا سوم جای دارند. نتایج بدست آمده از تحلیل عددی نشان داد که استفاده از لوله های بتنی کمترین تغییرمکان و استفاده از لوله های کامپوزیتی FRP بیشترین تغییرمکان را بدست می دهد. همچنین استفاده از زون مصالح زهکش سنگی در اطراف لوله های کامپوزیتی FRP می تواند منجر به کاهش 25 درصدی تغییرشکل ها در مقایسه با حالتی که از این زون در پیرامون لوله استفاده نمی گردد شود. در همین حال مقدار شتاب وارده بر سیستم تا 30 درصد کاهش یافته و مقدار نیروی ناشی از زلزله و سیل در مجموع تا حدود 35 درصد کاهش یافته است که این مسئله بسیار مطلوب است.
کلیدواژه ها:
تاب آوری, سامانه آب و فاضلاب, روش ,AHP روش المان محدود, لوله های کامپوزیتی, مصالح سنگی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است