انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از روش AHP
کد مقاله : 1024-IWWA
نویسندگان:
محمد حسین زارع مهرجردی *1، بهنام فولادی دهقی2
1معاونت مهندسی و توسعه فاضلاب، گروه اجرایی و بهره برداری فاضلاب، کارشناس ناظر عالی بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان
2معاونت مهندسی و توسعه فاضلاب، گرئه اجرایی و بهره برداری فاضلاب، کارشناس ناظر عالی بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: در این مطالعه، که یک مطالعه تجربی است، جهت تعیین بهترین فرآیند تصفیه فاضلاب شهری، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process: AHP)که یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (Multi Criteria Decision Making: MCDM ) و مبتنی بر دانش کارشناسی است استفاده گردید.
روش بررسی: ابتدا ساختار سلسله مراتبی تشکیل و معیارهای اصلی و شاخص‌ها تعریف گردید. سپس وضعیت فرایندهای تصفیه موجود بر اساس نتایج آزمایش‌های مربوط به پساب ورودی و خروجی بررسی و راندمان تصفیه بدست آمد. همچنین اطلاعات هزینه های کل هر فرآیند بررسی و تهیه شد.(شاخصه های کمی). سپس وزن دهی معیارهای اصلی و شاخص‌ها بسته به شرایط موجود، آزمایش‌های انجام‌شده و نظر اساتید متخصص انجام و درنهایت با برنامه نویسی در نرم افزار اکسل ارزیابی و اولویت‌بندی نهایی گزینه‌ها صورت پذیرفت. همچنین آنالیز تحلیل حساسیت بر روی معیارهای اصلی انجام و تأثیر تغییر وزن پارامترها بر روی گزینه‌ها ارزیابی گردید.
یافته‌ها: در مقایسه معیارهای اصلی، معیار زیست‌محیطی نسبت به سایر معیارها اهمیت بیشتری دارد. پس‌ازآن معیارهای فنی مهندسی و اقتصادی به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر پارامترهای گوناگون در انتخاب گزینه بهینه تصفیه فاضلاب، استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره ضروری است. پس از آنالیز نهایی، فرایند لجن فعال با اختلاط کامل (Complete-Mixe Activated Sludge: CMAS) در اولویت اول قرار گرفت و پس‌ازآن فرایندهای لاگون هوادهی و برکه تثبیت در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند.
کلیدواژه ها:
فرایند تحلیل سلسله مراتبی، فاضلاب شهری، تصمیم‌گیری چند معیاره، انتخاب سیستم تصفیه بهینه
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است