حذف آلاینده ها و تصفیه از طریق گیاه پالایی در آبیاری
کد مقاله : 1032-IWWA
نویسندگان:
معصومه فیروزمند *، معصومه فراستی
دانشگاه گنبد کاووس
چکیده مقاله:
دسترسی به غذای سالم و کافی، آب آشامیدنی و هوای پاک از بدیهی ترین حقوق همه انسان ها و تولید و تأمین این نیازها برای شهروندان، وظیفه ذاتی همه دولت ها است. آب های جهان با صنعتی شدن زندگی در معرض آلودگی های مختلفی قرار می گیرند که در نتیجه این آلودگی ها، مقادیر زیادی فلزات سنگین همچون جیوه، کادمیم، سرب، … و دیگر مواد سمی وارد آب و خاک شده و به سلامت انسان و محیط زیست آسیب می رسانند. یکی از فناوری هایی مناسب برای تصفیه آب ها استفاده از روش گیاه پالایی می باشد.گیاه پالایی، یک فن باصرفه اقتصادی، زیست‌محیطی و علمی است که برای کشورهای درحال توسعه مناسب است و تجارت باارزشی به حساب می‌آید. گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه های علفی و چوبی برای حذف مواد آلاینده از آب و خاک یا کاهش خطرات آلاینده‌های محیط زیست نظیر فلزات سنگین، عناصر کمیاب، ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو بسیار مناسب است. همچنین می‌توان از سوزاندن گیاهان آلوده انرژی تولید کرد. این فناوری طبیعی و دوستدار محیط زیست، مقرون به صرفه، از لحاظ زیبایی خوشایند، مطلوب برای موجودات زنده ی خاک، افزایش دهنده ی تنوع زیستی و منشا یافته از انرژی خورشید است و از همه مهم تر آنکه فناوری گیاه پالایی قادر به حفظ حاصلخیزی خاک حتی پس از زدودن فلزات سنگین می باشد. همچنین بسیاری از گیاهان هنوز شناخته نشده اند که باید شناخته شوند.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی فارسی: گیاه پالایی، تصفیه آب، مزایا، معایب، آلاینده، عناصر سنگین.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است