حفاظت از منابع آب کارستی «زردکوه بختیاری» با تاکید بر ساختار زمین شناسی منطقه «کوهرنگ»
کد مقاله : 1050-IWWA
نویسندگان:
مسلم یزدانی *
مشاور سازمان حفاظت محیط زیست
چکیده مقاله:
سازند سَروَک به عنوان یکی از مهم ترین سازند زمین شناسی دارای منابع آب کارستی در زردکوه بختیاری، حائز اهمیت بالایی است. سازند سروک یکی از سازندهای زمین‌شناسی گروه بنگستان در زاگرس با سن کرتاسه میانه (آلبین تا تورونین) است. این سازند یکی از مخازن مهم هیدروکربنی در حوضه زاگرس محسوب می‌شود. سازند سروک به صورت هم‌شیب بر روی سازند کژدمی(به سن آپتین پیشین تا آلبین میانی) قرار گرفته است در حالی که مرز بالایی آن با سازند ایلام(به سن سانتونین تا کامپانین) به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. بر اثر فعال بودن نیروهای تکتونیکی و چرخه های فرسایشی، گسل های عادی و رورانده، تاقدیس های متعدد و در نتیجه، شکستگی ها و شکاف های متعددی در ساختار منطقه، شکل گرفته و روند توسعه کارست ها را تسریع کرده است. سازندهای کارستی آب دار، شامل سنگ آهک های هوازده آسماری با سن الیگوسن- میوسن که معمولا به شکل ناودیس پلانژدار هستند و دیگری سنگ آهک های ایلام- سروک با سن کرتاسه بالایی که در مجموع از لحاظ هیدروژئولوژیکی دارای ذخایر آبی مناسبی می باشند. مطالعه منابع کارستی زرد کوه بختیاری به عنوان یکی از اصلی ترین پایگاه های تولید آب شیرین در زون زاگرس از اهمیت بالایی برخوردار است. این جستار می کوشد تا با نگرشی حفاظت محور به مطالعه منابع آب کارستی زردکوه بختیاری و ساختار زمین شناسی منطقه کوهرنگ بپردازد.
کلیدواژه ها:
آب کارستی، سازند سروک، سازند ایلام، سازند آسماری، سنگ آهک، حفاظت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است