تاثیر اجرای عملیات ویدئومتری شبکه فاضلاب در شناسایی و کاهش حوادث از سال 1397 تا 1400 (ناحیه2 شرکت آب و فاضلاب منطقه 4)
کد مقاله : 1054-IWWA (R1)
نویسندگان:
کامبیز آقارفیعی *
شرکت آب و فاضلاب منطقه ی 4 شهر تهران
چکیده مقاله:
شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب بعنوان یکی از شریان‌های حیاتی شهری مطابق با ضوابطی خاص جهت جمع‌آوری فاضلاب تولیدی در محل‌های مصرف و انتقال آن‌ به تصفیه‌خانه و به دو روش ثقلی و تحت‌ فشار طراحی و اجرا می‌گردند. بر خلاف شبکه های توزیع آب که اغلب به دلیل فشار لوله ها، نشتی قابل تشخیص می باشد، نشتی فاضلاب عمدتاً به دلیل گرانش فاضلاب، پنهان و به همین دلیل مشاهده و برآورد آن دشوارتر بوده که این امر بکارگیری تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را به عنوان یک رویکرد سیستماتیک برنامه ریزی شده و تهاجمی برای اینگونه اقدامات حائز اهمیت می گرداند. این تعمیر و نگهداری را می توان بر اساس معیارهای خاصی مانند خطوط لوله بحرانی، سن خطوط لوله، زمان از آخرین تعمیر و نگهداری و غیره برنامه ریزی کرد. یک برنامه نگهداری پیشگیرانه تهاجمی تضمین می کند که خطوط فاضلاب در وضعیت کار مناسب باقی می مانند و از بسیاری از مشکلاتی که پیش از آن رخ می داده جلوگیری می کند.در این تحقیق بر اساس آمار استخراج شده از بانک اطلاعاتی متمرکز ثبت حوادث 122 در بازه ی زمانی سالهای 1397 تا 1400 و دسته بندی پراکنش آنها با توجه به نوع و شدت حادثه همچنین تجزیه و تحلیل گزارشات ویدئومتری شبکه نسبت به پایش و رفع حوادث بر اساس دستورالعملهای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه اقدام گردیده که نهایتاً نتیجه این اقدامات بر اساس آمار ارائه شده منجر به کاهش سالیانه ی حوادث گردیده است.
کلیدواژه ها:
ویدئومتری، تعمبرات و نگهداری پیشگیرانه ، شبکه فاضلاب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است