بررسی زیست محیطی رودخانه کره بس و ارائه نتایج
کد مقاله : 1065-IWWA
نویسندگان:
امیر مشکاتی *1، مهرنوش صفاری2
1آب و فاشلاب استان اصفهان ستاد مرکزی
2کارشناس بهره برداری از منابع زیر زمینی و چاه های آبفای استان اصفعان
چکیده مقاله:
آلودگی محیط زیست از جمله معضلات اصلی جوامع مدرن و در حال توسعه می باشد. .بدین منظور سعی شده است کیفیت آب رود خانه کره بس به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب شرب موجود در شهرکرد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نمونه برداری از آب این رودخانه در دو فصل تر و خشک ارائه شده و غلظت برخی پارامترهای کیفی آب این رودخانه ارزیابی گردید. این نتایج نشان می دهد که میانگین اغلب پارامتر ها از سمت شمالی رود خانه به سمت جنوب افزایش می یابد. این مساله موجب تمرکز مزارع پرورش ماهی در بالادست شده است. برخلاف دیگر پارامتر ها، پارامتر نیترات روندی متفاوت نشان می دهد که نشان دهنده ی منشا انسان زاد این پارامتر بوده است. همانگونه که خواهید دید آب این رودخانه برای آبیاری کشاورزی در رده خوب قرار دارد ولی مصرف آب مذکور بدون تصفیه به دلیل مقدار بالاتر از حد مجاز پارامتر های میکروبی توصیه نمی گردد..
کلیدواژه ها:
آلودگی ، رودخانه کره بس ، پارامتر ، پرورش ماهی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است