بررسی اثر تغییرات یارانه‌ی آب بر مصرف‌آب شرب در ایران
کد مقاله : 1083-IWWA
نویسندگان:
سالار قربی *1، ملیکا دوست محمدی2
1وابستگی سازمانی ندارم
2وابستگی سازمان ندارد
چکیده مقاله:
عوامل مختلفی چون عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طی سالیان اخیر مصرف آب را تحت تأثیر قرار داده است و با توجه به محدودیت های موجود چون بروز خشکسالی ، کاهش منابع آب و افزایش هزینه های تأمین و انتقال آب، ایجاد تغییر در مدیریت مصرف آب اهمیتی دو چندان پیدا کرده است. یکی از عواملی که در مصرف بهینه آب می‌تواند نقش مؤثری را ایفا نماید، قیمت آب و میزان یارانه ی در نظر گرفته شده برای مشترکان می-باشد. از این رو تحقیق حاضر در نظر دارد با بررسی عوامل مؤثر بر میزان مصرف آب در ایران ، اثر تغییرات یارانه را بر میزان آب مصرفی بررسی نماید. داده ها در این تحقیق طی دوره زمانی 1400–1393 برای ۳۱ استان کشور بوده و با استفاده از روش داده‌های تابلویی در اقتصاد سنجی مدل نهایی برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده بین متغیرهای جوی مانند متوسط بارش باران و متوسط دمای سالانه با متغیر وابسته (مصرف‌سرانه آب) ارتباط معنا داری وجود ندارد، همچنین بین قیمت متوسط فروش آب و مصرف سرانه آب رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، که ضریب آن 006/0- بدست آمده است، بدین صورت که اگر قیمت متوسط آب یک ریال افزایش یابد، مصرف سرانه‌ی آب شرب، 006/0متر مکعب کاهش می‌یابد. بین متوسط یارانه پرداختی دولت و مصرف سرانه آب رابطه معنی داری وجود ندارد و بین شاخص قیمت‌ کالا و خدمات و مصرف سرانه رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین رابطه درآمد سرانه و میزان مصرف سرانه مثبت است.
کلیدواژه ها:
یارانه آب، میزان مصرف آب، داده های تابلویی، قیمت آب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است