کاربرد روش طیفی چبیشف در حل معادلات ضربه قوچ لوله‌های ویسکوالاستیک
کد مقاله : 1084-IWWA
نویسندگان:
الهام درویشی *، مهنا فرجی
گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده مقاله:
پدیده ضربه قوچ یکی از مهمترین مسائلی است که در طراحی سیستم‌های انتقال آب باید بررسی شود. روش‌های عددی زیادی برای حل معادلات حاکم بر ضربه قوچ بکار رفته است. اما تحقیقات بسیار کمی در بررسی این پدیده با روش طیفی انجام شده است. در حالی که روش‌های طیفی می‌تواند یک راه ‌حل هموار با دقت بیشتر و تعداد گره‌ها و زمان محاسباتی کم‌تر داشته باشد. با توجه به اینکه پدیده ضربه قوچ سبب رفتار خزشی در دیواره لوله می‌شود، در این مقاله پدیده ضربه قوچ در لوله‌های ویسکوالاستیک برای حالت ماندگار و غیرماندگار با استفاده از روش طیفی چبیشف و ویسکوزیته فوق طیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج بدست آمده با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه می‌شود. نتایج برای تعداد نقاط 16 و گام زمانی 3-10 ثانیه نشان می‌دهد که روش طیفی نسبت به نتایج آزمایشگاهی مقادیر فشار را زودتر پیش بینی می‌کند و فاصله زمانی بین نتایج دیده می‌شود. همچنین نتایج ضریب زبری غیرماندگار به نتایج آزمایشگاهی نزدیک‌تر است.
کلیدواژه ها:
روش طیفی، ویسکوزیته فوق طیفی، چبیشف، ضربه قوچ،ویسکوالاستیک، ضریب زبری غیرماندگار
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است