مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب دیازینون از آب بوسیله ارگانوبنتونیت
کد مقاله : 1090-IWWA
نویسندگان:
رمضانعلی دیانتی تیلکی *1، حوا سنچولی2، اسماعیل بابانژاد آریمی3
1گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری- ایران
2کیلومتر هجده جاده فرح آباد- مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی مازندران- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط
3گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری - ایران
چکیده مقاله:
مقدمه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان جدب و واجذب دیازینون ا زمحیط آبی به وسیله بنتونیت اصلاح شده با سورفاکتانت بنزیل تری متیل آمونیوم کلراید(BTMA) بود.
روش‌ کار: تعیین مشخصات جاذب با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز فوریه (FTIR) انجام شد. مقـدار سورفاکتانت BTMA برای اصلاح بنتونیت معادل یـک برابـر ظرفیـت تبـادل کـاتیونی خـارجی(ECEC) بنتونیت (90 میلی مول بر گرم) مورد استفاده قرار گرفت سپس تأثیر پارامترهای مختلف با هدف به دست آوردن شرایط بهینه برای انجام فرآیند جذب ازجمله، دوز جاذب، زمان تماس،pH ،غلظت اولیه دیازینون به صورت آزمایشات ناپیوسته مطالعه شد. سپس معادلات ایزوترم، سینتیک جذب و واجذب مورد بررسی قرار گرفت. دیازینون با روش کروماتوگرافی مایع (HPLC) اندازه گیری شد
یافته‌ها: بیشترین راندمان جذب در 3=pH،زمان تماس 20 دقیقه برای بنتونیت اصلاح شده و زمان 30دقیقه برای بنتونیت اصلاح نشده بدست آمد.نتایج نشان داد که سینتیک فرآیند جذب و واجذب از مدل سینتیک شبه درجه دو و داده های تعادلی از مدل ایزوترمی فروندلیچ پیروی میکند. حداکثر جذب 98.7 درصد بر روی 1 گرم بر 100میلی لیتر بنتونیت اصلاح شده و3 PH= و غلظت 5 میلی گرم بر لیتر دیازینون به دست آمده است و حداکثر میزان واجذب در3 PH= در مدت زمان 30دقیقه به میزان 57.5 درصد بدست آمد .
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که بنتونیت اصلاح شده میتواند به عنوان جـاذب مناسبی برای حذف دیازینون از محلولهای آبی باشد. از بنتونیت اصلاح شده می توان در فرمولاسیون سموم جهت انتشار کنترل شده مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
بنتونیت ، سورفاکتانت کاتیونی ، دیازینون ، جذب سطحی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است