بررسی و رتبه‌بندی مدل‌های تخصیص منابع آب در ایران و عوامل موثر بر آن‌ها
کد مقاله : 1118-IWWA
نویسندگان:
محمدعلی طاهردوست *
شرکت آب و فاضلاب شراز
چکیده مقاله:
با توجه به کمبود منابع آبی و بروز بحران خشکسالی در سال‌های اخیر، یکی از اقدامات اصلی مدیریت آب در هر کشوری تخصیص آب است. از آنجا که معمولا آب کافی با کیفیت موردنیاز برای پاسخگویی به تقاضاها برای استفاده‌های مختلف وجود ندارد، تصمیماتی باید درباره چگونگی به اشتراک‌گذاری آن میان استفاده‌کنندگان و استفاده‌های مختلفی که متقاضی هستند، گرفته شود. از این رو مساله تخصیص آب به موضوع مهمی در بین جوامع مختلف تبدیل شده و کشور ایران نیز از این قاعده مسثنی نمی‌باشد، لذا در تحقیق حاضر مدل‌های تخصیص منابع آب و عوامل موثر بر آن‌ها بررسی و رتبه‌بندی شده‌اند. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر تخصیص آب با استفاده از تکنیک دلفی استخراج شده و سپس با استفاده از روش تحلیل‌سلسله‌مراتبی رتبه‌بندی شده‌اند. در ادامه مدل‌های تخصیص منابع آب در ایران طبق نظر کارشناسان اولویت‌بندی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که از بین مدل‌های تخصیص منابع آب، بهینه‌ترین مدل‌ها به ترتیب WEAP، MODSIM، MIKE BASIN و Ribasim می‌باشند.
کلیدواژه ها:
مدل تخصیص آب، عوامل موثر بر تخصیص آب، تصمیم‌گیری چندمعیاره، روش تحلیل سلسله‌مراتبی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است