بررسی تاب آوری سامانه‌های آب و فاضلاب با کاربرد تکنولوژی اینترنت اشیاء و شبکه بیزین
کد مقاله : 1119-IWWA
نویسندگان:
سپیده چهره *
قم، دانشگاه قم، مهتدسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای چند رسانه ای
چکیده مقاله:
سامانه‎های فاضلاب از مهم‎ترین زیرساخت‎های شهری، وظیفه جمع آوری و تصفیه فاضلاب تولیدی به منظور بازگشت به طبیعت و استفاده مجدد از فاضلاب را بر عهده دارند. عواقب ناگوار ایجاد شکست در این سامانه‎ها گاهی به حدی است که کارکرد بخشی از شهر را دچار اختلال می‎کند، پس با شناخت نقاط دارای احتمال شکست بالا، می‎توان عملکرد و کارایی شبکه فاضلاب را به میزان قابل توجهی افزایش داد. از آنجایی که اینترنت اشیاء نقش تعیین کننده‎ای در توسعه صنایع مختلف دارد، می‎بایست چارچوبی پیشنهاد گردد که ضمن شناسایی خطرات، بتواند استقرار اینترنت اشیاء را به صورت امن در پروژه‌های آب و فاضلاب هموار سازد. در این پژوهش سعی شد با بکارگیری اینترنت اشیاء به کاهش خطرات ناشی از چالش‎های تداخلات در پروژه‎های آب و فاضلاب پرداخته شود که در مجموع از بین 4 دسته چالش اصلی و 42 چالش فرعی مرتبط با خطرات پروژه‎های آب و فاضلاب، 9 چالش مهم‎تر استخراج شد و در ادامه برای محاسبه احتمال رویداد شکست شبکه بیزین معرفی گردید. روش پیشنهادی در قسمتی از شبکه فاضلاب شهر تهران در شش مرحله پیش شرط‎ها، ایجاد طرح، تفکیک سازی و آموزش شبکه بیزین، پیاده‎سازی و اجرا، مدیریت امنیت و روش‌های ارزیابی ارائه شده است. نتایج، نشان دهنده احتمال شکست خیلی کم و کم به میزان ۳۷% و متوسط به میزان 60% برای اکثر راه‎های فاضلاب موجود در شبکه تولید است.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی فارسی: احتمال شکست، اینترنت اشیاء، شناسایی خطرات، پروژه‌های آب و فاضلاب، چالش‌های تداخلات، شبکه بیزین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است