اصلاح و تعیین ضریب تصحیح برای محاسبه بار کل رسوبات در مجاری فاضلابروی شهری (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب شهرستان خمین)
کد مقاله : 1127-IWWA
نویسندگان:
محسن منادی *1، میرعلی محمدی1، محمدرضا مشهدی فراهانی2
1گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2امور آب و فاضلاب شهرستان خمین
چکیده مقاله:
در این تحقیق به بررسی مشخصات دانه‌بندی و نحوه محاسبه بار کل رسوبات موجود در جریان فاضلاب شهری پرداخته شده است. در این راستا، آزمایش‌های مورد نیاز در ورودی تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان خمین واقع در جنوب استان مرکزی به مدت 7 ماه شمسی انجام شده است. برای تعیین دانه‌بندی و اندازه‌گیری بار کل رسوبات از یک کانال بتنی مستطیلی به طول 25 متر، عرض و ارتفاع 50/0 متر، شیب طولی 10/0% و دبی جریان برابر با 70/14 لیتر در ثانیه استفاده شده است. با توجه به نرخ بار کل اندازه‌گیری شده و محاسبه شده، ضریب تصحیح معرفی شده توسط بائوشنگ و همکاران (2004)، اصلاح شده و مقدار آن برای تمام روابط برابر 45/1 بدست آمده است. همچنین با استفاده از تحلیل رگرسیون نیز اقدام به محاسبه ضریب تصحیح برای هر یک از روابط به طور جداگانه شده است. برای مشخص نمودن دقت روابط معرفی شده از ضریب درصد خطای نسبی استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد که کمترین خطای نسبی مربوط به رابطه (یانگ و لیم، 2003) بدون استفاده از ضریب تصحیح و با استفاده از قطر d65 و رابطه (یانگ، 1972) با استفاده از ضریب تصحیح اصلاح شده و رابطه (لارسن، 1958) با استفاده از ضریب معرفی شده در این تحقیق بوده و مقدار آن‌ها به ترتیب برابر با 60/1، 0 و 11/10 به دست آمده است. همچنین مشاهده شد که با استفاده از ضرایب تصحیح معرفی شده در این تحقیق دقت تمام روابط مورد استفاده به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.
کلیدواژه ها:
بار کل رسوب، فاضلاب شهری، انتقال رسوب، ضریب تصحیح، قطر معادل ذرات رسوب، قطر میانگین ذرات رسوب.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است