شناسایی عوامل تاثیرگذار بر میزان غلظت مس در آب شرب روستاهای شهرستان شوشتر
کد مقاله : 1129-IWWA
نویسندگان:
سما عزیزی *1، داریوش حلوائی2، سید ابراهیم حسینی3
1کارشناس بهره برداری حریم و بستر و معادن سازمان آب و برق خوزستان
2رئیس گروه بهره برداری حریم و بستر و معادن سازمان آب و برق خوزستان
3مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان
چکیده مقاله:
آب در زندگی امروزه بشر در موارد متنوعی از قبیل آشامیدن، کشاورزی، دامپروری، تولید نیرو ، مصارف مختلف صنعتی و شهری کاربرد وسیع و ضروری دارد همچنین یکی از موثرترین عوامل جهت تأمین بهداشت عمومی است. فلزات سنگین یکی از مهمترین آلاینده های زیست محیطی به شمار می آیند که در اثر فعالیت های کشاورزی، صنعتی و توسعه شهری میزان ورود آنها به منابع آبی رو به افزایش است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر میزان غلظت فلز سنگین مس در آب شرب روستاهای شهرستان شوشتر انجام گرفته است. به منظور دستیابی به این هدف، ضمن تعیین منابع تامین آب شرب روستاهای مذکور که از منابع سطحی و زیرزمینی تامین می‌گردد، از مطالعه زمین شناسی با استفاده از نتایج تحقیقات سازمان زمین شناسی باختری، بررسی خاکشناسی و پسابهای کشاورزی و مزارع پرورش ماهی با استفاده از تحقیقات مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خوزستان و نمونه گیری از پساب‌های مذکور و آلاینده‌های صنعتی نظیر شرکت کشت و صنعت کارون و مزارع پرورش ماهی، نتیجه گیری گردید که منبع اصلی این آلودگی پساب صنایع کشاورزی، مزارع پرورش ماهی و جنس زمین در محدوده مورد مطالعه می باشد.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی فارسی: منابع آب شرب، روستاهای شهرستان شوشتر، فلز مس، آلاینده‌های منابع آب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است