تحلیل کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی شهر گرگان در طی یک دوره ده ساله ( 1390 تا 1399) بر اساس شاخص های سازمان جهانی بهداشت
کد مقاله : 1131-IWWA
نویسندگان:
علی شهریاری *1، حسین فرجی2، سیدمحسن علوی نیا3، حبیب رحمانی مقدم3، مسلم سارانی4
1گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
2معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
3معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
4معاونت تحقیقات و فنآوری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
چکیده مقاله:
آب های زیرزمینی از مهمترین منابع تامین آب شرب در جهان به شمار می رود. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت شیمیایی در دهه 1390 آب آشامیدنی و ارزیابی میزان تغییرات به انجام رسید. این مطالعه از نوع مقطعی گذشته نگر است که از نتایج آزمایشات آب مرکز بهداشت استان گلستان از سال 1390 تا 1399 برای ارزیابی کیفیت شیمیایی آب و بررسی روند تغییرات آن استفاده گردید. در این مطالعه 17 پارامتر فیزیکی و شیمیایی آب شامل کلر باقیمانده، پی اچ، رنگ، کدورت، کل جامدات محلول، سختی کل، سختی کلسیم، سختی منیزیم، فلوراید، کلرور، سولفات، نیتریت، نیترات، کلسیم، منیزیم، آهن و منگنز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت ترکیبات شیمیایی در آب اشامیدنی شهر گرگان در طی دهه 1390 در محدوده مجاز تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت قرار داشت. با این حال در برخی از نمونه ها غلظت پارامترهای مورد مطالعه از حد توصیه شده بیشتر بود. از آنجایی که آب آشامیدنی می تواند منشاء ورود آلاینده های شیمیایی به زنجیره غذایی در بدن انسان باشد. لذا پایش های دقیق و دوره ای برای پیشگیری از تغییرات کیفیت آب براساس استانداردهای آب آشامیدنی ضروری است.
کلیدواژه ها:
آب آشامیدنی، آلودگی شیمیایی، نیترات، گرگان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است