بررسی زیست محیطی رودخانه کره بس و تحلیل نتایج با استفاده از روش های آماری
کد مقاله : 1140-IWWA
نویسندگان:
مهرنوش صفاری *1، امیر مشکاتی2
1کارشناس بهره برداری از آبهای زیرزمینی و چاههای استان اصفهان
2آب و فاشلاب استان اصفهان ستاد مرکزی
چکیده مقاله:
به طور کلی از میان منابع مختلف آب شیرین ، رودخانه ها و آب های زیر زمینی به عنوان دو منبع شیرین قابل دسترس انسان در نظر گرفته می شود. از این رو در این مقاله سعی شده است کیفیت آب رودخانه کره بس به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین آب شرب موجود در شهرکرد مورد بررسی قرار گیرد .به منظور ارزیابی و تجزیه و تحلیل دقیق، آب این رودخانه در چندین ایستگاه و در 2 فصل تر و خشک مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ارزیابی کیفیت و غلظت برخی پارامترهای کیفی آب این رودخانه برای مصرف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های آماری صورت گرفته است.. نتایج این مقاله نشان می دهد که آب این رودخانه از نظر آبیاری زمین های کشاورزی در رده خوب قرار دارد . ولی مصرف شرب این آب بدون تصفیه به دلیل داشتن پارامتر های میکروبی فراتر از حد مجاز توصیه نمی گردد..
کلیدواژه ها:
منبع شیرین ، رودخانه کره بس ،کیفیت ، مصرف شرب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است