مقایسه روش‌های مبتنی بر فشار و تقاضا برای تنظیم شیرآلات در کارایی هیدرولیکی شبکه‌ها
کد مقاله : 1141-IWWA
نویسندگان:
فرناز نوزادعلمداری *1، مهدی دینی2، اکبر شیرزاد3
1دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
3برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای منابع آب و محیط زیست، محاسبات نرم
چکیده مقاله:
امروزه، عوامل مختلفی مانند کمبود منابع مالی و کاهش آب باکیفیت در دسترس، موجب توجه بیشتر به شبکه‌های توزیع آب شده‌اند. کارایی هیدرولیکی شبکه توزیع آب تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که نشت و قابلیت‌اطمینان دو مورد از مهم‌ترین آن‌ها هستند. روش‌های متنوعی نیز به منظور بهبود کارایی شبکه‌های توزیع آب به کار گرفته می‌شوند که اکثر آن‌ها با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و اجرایی، اغلب، قابل اجرا نیستند. استفاده از تکنیک‌های مدرن برنامه‌نویسی برای تنظیمات بهینه شیرآلات فشارشکن یکی از روش‌های اقتصادی و کاربردی است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین کارایی دو روش مبتنی بر فشار و مبتنی بر تقاضا همراه با تغییرات نشت و هد مخازن شبکه، مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند که در هر دو روش، افزایش نشت موجب کاهش قابلیت اطمینان می‌شود. همچنین کارایی هیدرولیکی شبکه به ازای درصد نشت‌های مختلف و هد مخازن 210 و 190، در حالت PDA همواره بیشتر از مقادیر به دست آمده برای حالت DDA است.
کلیدواژه ها:
روش مبتنی بر فشار، روش مبتنی بر تقاضا، نشت، شبکه توزیع آب، قابلیت‌اطمینان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است