بررسی اصول پدافند غیر عامل مهندسی آبخیزداری در حفاظت از تاسیسات آب شرب شهر طالقان
کد مقاله : 1144-IWWA
نویسندگان:
سید مهدی سادات رسول *
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
مقدمه: ارزیابی تهدیدات و آسیب پذیری زیرساخت‎ها یکی از دغدغه های اصلی مسئولان حوزه ایمنی در یک کشور است. این موضوع چنان مهم است که در بسیاری از موارد می تواند باعث کاهش چشمگیر آسیب‎پذیری ها شود یا پیامدهای یک تهدید را به حداقل ممکن کاهش دهد. این پژوهش با روش توصیفی به دنبال پاسخ این سؤال است که عناصر زیرساخت آب شرب این شهر به چه میزان آسیب‌پذیر تحت تاثیر سازه های آبخیزداری هستند.
روش تحقیق:‌ دراین مطالعه توصیفی مقطعی، از روش های کتابخانه‌ای، میدانی، مشاهده‌ای، آماری، بهره‌گیری شده است. وضعیت تهدیدات در تاسیسات آبی شهر طالقان با استفاده از چک لیست در دسترس روایی و پایایی شده، ارزیابی شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین و درصد و نمودار و انحراف معیار با کمک نرم افزارecxel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته ها در دو بخش کتابخانه‎ای و میدانی نشان می‎دهد که تهدیدات محیطی به صورت مختلفی عناصر زیرساخت آب شرب را مورد آسیب قرار می دهند. بیشترین میزان خطر در تاسیسات آب شرب مربوط به زمین لغزش با توجه به جنس خاک منطقه و پیامدهای نبود سازه‎های حفاظتی مانند اپی و دیواره جهت مهندسی رودخانه بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد اصلاح نگرش کارشناسان، بازنگری‎آموزش‎کارکنان، نظارت وکنترل بر رعایت اصول مهندسی پدافند غیر عامل جهت ارتقاءایمنی این اماکن ضروری است. از مهم ترین دلایل ایجاد آسیب ها می‌توان به عدم رعایت اصول مهندسی آبخیزداری در سازه های آبخیزداری در اطراف تاسیسات آب شربی که در محدوده رودخانه هستند، اشاره نمود.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه‎ها: آبخیزداری،تاسیسات آب شرب، ایمنی، ارزیابی تهدیدات، شهر طالقان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است