تحلیل و بررسی تولید انرژی، از فشار مازاد شبکه توزیع آبرسانی، توسط پمپ معکوس
کد مقاله : 1152-IWWA (R1)
نویسندگان:
احسان ثابتی امینایی، سهراب حنایی *
شرکت آب و فاضلاب شهرستان سبزوار
چکیده مقاله:
نشت ناشی از مشکلات طراحی، شکستگی لوله و شکست اتصالات، چالشی حیاتی است که بهره بردارن در شبکه های توزیع آب با
آن مواجه هستند. کنترل و مدیریت فشار شبکه، همواره راهکاری مفید، برای کاهش نشتی در این سیستم ها می باشد. در مطالعه
حاضر، پس از اینکه مدل هیدرولیکی کالیبره، از یک زیر پهنه واقعی در مقیاس بزرگ واقع در شهرستان سبزوار، تهیه گردید، جایگزینی پمپ معکوس به جای شیر فشارشکن دو زمانه مورد بررسی قرار گرفته، و در نهایت، دو پمپ معکوس، در مدل هیدرولیکی جایگزین شیر فشارشکن می گردد. بررسی نتایج نشان می دهد، 153 مگاوات در سال با استفاده از دو PAT برق تولید می شود. با توجه به این میزان برق، بازگشت سرمایه گذاری خرید و نصب دو پمپ معکوس، حداقل یک سال خواهد بود. همچنین، نتایج نشان می دهد، استفاده از پمپ معکوس، منجر به بهبود چشمگیرتوزیع یکنواخت فشار، در این زیر پهنه می گردد.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی فارسی:پمپ معکوس، فشار مازاد، شبکه توزیع، بازیابی انرژی .
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است