تحلیل از کار افتادگی کنتورهای شرکت آبفای منطقه چهار شهر تهران در اثر وجود صافی در شبکه توزیع
کد مقاله : 1158-IWWA (R1)
نویسندگان:
سعید شایق *
شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران
چکیده مقاله:
امروزه یکی از مهم ترین اولویت های شرکت های آب و فاضلاب، کاهش هزینه ها می باشد .یکی از موثرترین این روش ها جهت کاهش هزینه های جاری در راستای اقصاد مقاومتی ، بررسی و کنترل کمی و کیفی تجهیزات اندازه گیری و یا ابزار دقیق در انشعابات آب می‌باشد. دلیل بررسی بخش انشعاب آب این است که بیشتر در معرض تماس و تنش قرار دارد بطوریکه حدود 70 درصد حوادث مربوط به اتاقچه کنتور می باشد. از طرفی با توجه به هزینه های بالای تولید، استحصال و توزیع آب شرب و همچنین خشکسالی های اخیر و کمبود شدید آب، اندازه گیری دقیق میزان تولید و مصرف آب در محاسبه میزان آب بدون درآمد و افزایش درآمد و جبران بخشی از این هزینه ها نقش مهمی در شرکتهای آب و فاضلاب دارد. شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار تهران در این راستا در دو سال اخیر اقدام به تعویض 11897 کنتور خراب در سطح منطقه تحت پوشش نموده است که نتیجه این تعویض کنتورها هزینه های بسیاری داشته است. از این روی هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و چگونگی از کارافتادگی کنتورها در اثر عدم وجود صافی در شبکه توزیع آب، و بررسی تحلیلی و توصیفی مرتبط با آن است. در این مقاله فقط اثر وجود صافی در ورودی شبکه توزیع آب شهری ( قبل از شیر فشارشکن) مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، بر اساس یافته‌ها، ارتباط معناداری بین وجود یا عدم وجود صافی و از کار افتادگی کنتورها مشاهده نگردید.
کلیدواژه ها:
تحلیل حوادث، کنتور، انشعابات، صافی، شبکه توزیع آب.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است