بررسی و مطالعه کارایی جاذب سبز میوه کهورک خام و اصلاح‌ شده برای حذف مؤثر سموم ایمیداکلوپراید از آب‌های آلوده
کد مقاله : 1162-IWWA
نویسندگان:
کوثر سنگ تراشان *1، بهار خدادادی2، مریم بردبار2
1شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران
2هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه قم
چکیده مقاله:
در این تحقیق برای اولین بار، از کهورک به عنوان جاذب سازگار با محیط زیست برای حذف سم ایمیداکلوپراید از آب‎های آلوده استفاده شد. به منظور بهبود عملکرد جاذب، اصلاح کننده ستیل تری متیل آمونیوم کلراید (CTAB) مورد استفاده قرار گرفت. بستر خام و اصلاح شده با روش‌های مختلف از جمله طیف سنجی فروسرخ (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS)، واندازه‌گیری سطع فعال و حجم منافذ درمواد (BET) بررسی گردید. اثر pH، غلظت اولیه سم ایمیداکلوپراید و زمان تماس بررسی شد و شرایط بهینه در pH خنثی و غلظت اولیه 20 ppm و زمان 150 دقیقه به دست آمد. نتایح نشان داد که در شرایط بهینه، جاذب اصلاح شده عملکرد بهتری در جذب ایمیداکلوپراید دارد. . هم‌چنین، برای بررسی رفتار جذب ایمیداکلوپراید، دو مدل ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ بررسی شدند. برای فرآیند جذب ایمیداکلوپراید توسط جاذب، نتایج با مدل ایزوترم لانگمویر با 9934/0 R2= بیشترین همخوانی را داشت.
کلیدواژه ها:
جاذب سبز، جاذب اصلاح‌شده، ایمیداکلوپراید، تصفیه پساب، بستر آلی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است