تاثیر لجن فاضلاب روی خصوصیات رشدی گیاه کینوا در خاک شور-سدیمی
کد مقاله : 1167-IWWA
نویسندگان:
فهیمه ناصری *1، علی عباسپور2، علیرضا آستارایی3، یاسر صفری4
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
2دانشیار. گروه علوم آب و خاک. دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود. سمنان ایران
3دانشیار. گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. ایران
4گروه علوم آب و خاک. دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود. سمنان ایران
چکیده مقاله:
شوری خاک از جمله مشکلات مهم در بحث کشاورزی بوده که روز به روز گسترده‌تر می‌شود. در این بین استفاده از مواد آلی نسبتا ارزان قیمت می‌تواند به عنوان راهکار مناسب جهت اصلاح این خاک‌ها به شمار رود. در این مطالعه در قالب یک طرح کاملا تصادفی تاثیر لجن فاضلاب و کمپوست ضایعات قارچی بر خصوصیات رشدی گیاه کینوا در یک خاک شور-سدیمی مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای این مطالعه شامل شاهد، 15 تن در هکتار لجن فاضلاب و ترکیب لجن فاضلاب+کمپوست ضایعات قارچی (به نسبت 50:50) در سه تکرار بود. نتایج این آزمایش به طور کلی نشان داد که دو تیمار مورد مطالعه باعث افزایش وزن تر، ارتفاع، کلروفیل b، کلروفیل کل و کل رنگدانه‌ها شده و این در حالی بود که پارامترهایی همچون میزان پرولین، کارتنوئید و نسبت کلروفیل a به کلروفیل b در مقایسه با شاهد کاهش داشت. در مجموع بررسی ترکیبات اصلاح کننده نشان از تاثیر مثبت این ترکیبات بر خصوصیات رشدی و کاهش میزان اثر منفی شرایط شور و سدیمی خاک داشت.
کلیدواژه ها:
اصلاح کننده، خصوصیات رشدی، کمپوست ضایعات قارچی، رنگدانه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است