بررسی ارزیابی چرخه عمر و آنالیز هزینه در روش‌های تصفیه فاضلاب
کد مقاله : 1170-IWWA
نویسندگان:
امین شمس *1، مهدی اعلم2
1گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2دانشکده مهندسی عمران بخش آب دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده مقاله:
ارزیابی چرخه حیات (LCA) برای تعیین تأثیر تصفیه فاضلاب و فناوری‌های مورد استفاده بر سلامت انسان و محیط زیست مهم است. یافتن بهترین راه حل‌ها برای بهبود پایداری عملکرد لازم است. بنابراین، مهم است که بررسی کنیم که تحقیقات از LCA در مورد تصفیه فاضلاب چگونه استفاده کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت‌هایی در روش‌های LCA وجود دارد. از طرفی دو دهه گذشته شاهد افزایش قابل توجهی در ادبیات هزینه‌یابی چرخه عمر تصفیه فاضلاب بوده‌ایم. فقدان یک متدولوژی مورد توافق برای هزینه‌یابی چرخه عمر (LCC) منجر به استفاده از چارچوب‌ها و روش‌شناسی‌های مختلف شد. روش‌ها و رویکردها در انجام تحلیل هزینه‌های چرخه عمر نیز در حال تحول هستند و شاهد تغییر تدریجی از هزینه‌یابی چرخه عمر متعارف به مسایل زیست محیطی و اجتماعی در دهه‌های اخیر هستیم. با این حال، بازنگری سیستماتیک دقیق روش‌ها و رویکردهای هزینه یابی چرخه عمر در تصفیه فاضلاب هنوز وجود ندارد. تاکنون غالب مطالعات برای مقرون به صرفه بودن و تحلیل مقایسه‌ای انجام شده است. در این مطالعه، تجزیه و تحلیل هزینه چرخه عمر به عنوان یک ابزار ثانویه برای تکمیل ارزیابی چرخه عمر معرفی می-شود. پیشنهاد می‌شود برای اطمینان از کیفیت و قابلیت مقایسه LCAها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای LCA توسعه یابند. همچنین تحقیقات آینده باید با هدف توسعه چارچوبی برای تجزیه و تحلیل هزینه چرخه عمر که بتواند تمام هزینه‌های مرتبط با فرآیند تصفیه فاضلاب را در نظر گیرد انجام شود.
کلیدواژه ها:
ارزیابی چرخه حیات، هزینه‌یابی چرخه عمر، تصفیه فاضلاب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است