فرهنگ سازی تاثیر حسابداری سبز در جهت بهبود و مدیریت توسعه پایدار تالاب ها و اکو سیستم های آبی کشور
کد مقاله : 1177-IWWA
نویسندگان:
علی اروجی جوکار *1، حسن هدایتی2
1ریس اداره مالی وپشتیبانی ابفای همدان
2کارشناس مالی آبفای همدان، همدان، ایران
چکیده مقاله:
تالاب‌ها با توجه به اهمیت و جایگاه‌شان در طبیعت از جمله دارائی‌ها و ثروت ملی هر کشور محسوب می‌شوند. لذا ارائه اطلاعات در خصوص خسارت‌هایی که شرکت‌های تولید‌کننده ممکن است به اکوسیستم‌های آبی و تالاب‌ها وارد می‌کنند، از جمله اهداف حسابداری سبز به استفاده‌کنندگان می‌باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی و بررسی ویژگی‌ها و اهمیت تالاب‌ها همراه با مدیریت علمی و استفاده خردمندانه از تالاب‌ها در راستای توسعه پایدار و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهره‌برداری پایدار با توجه به پتانسیل‌های موجود می‌باشد. شایان ذکر است که حرفه‌ی حسابداری در ارائه اطلاعات و گزارش‌های منصفانه زیست‌محیطی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. این حرفه می-تواند در کاهش هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط‌زیست از جمله تالاب‌ها و اکو‌سیستم‌های آبی نقش به سزایی داشته باشد. از آنجایی که استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری بسیار متنوع می‌باشند‌، این گزارش‌ها برای همگان از جمله دوست‌داران و حافظان طبیعت با اهمیت تلقی می‌شود. حسابداری محیط‌زیست اطلاعاتی را فراهم می‌کند که در امر ارزیابی‌، کنترل‌، تصمیم‌گیری و گزارشگری به مدیران کمک می‌کند. حسابداری سبز (حسابداری زیست‌محیطی) دارای چالش‌های بی‌شماری بوده که می‌توانیم با اندکی تأمل فرصت مناسبی را برای حذف چالش‌ها در جهت بهبود محیط‌زیست وکاهش هزینه‌های ناشی از تخریب تالاب‌ها را ایجاد نمود.
کلیدواژه ها:
حسابداری سبز، فرهنگ‌سازی، تالاب‌ها، اکوسیستم‌های آبی، توسعه پایدار.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است