ارزیابی مقایسه ای مقادیر ارتفاع آزاد(Free Board) سیال در مخازن مدفون تحت اثر زلزله توسط نرم افزار و نشریه شماره 123
کد مقاله : 1179-IWWA
نویسندگان:
مسعود جلودار *
کارشناس فنی دفتر بهره برداری شبکه آب آبفا کاشان
چکیده مقاله:
مخازن بتنی کاربرد گسترده‌ای در ذخیره آب شرب، آتش‌نشانی، فاضلاب‌ها، نفت و سایر مایعات مشابه دارند. بنابراین با توجه به نوع کاربری آن‌ها، این مخازن به‌طورمعمول در رده سازه‌های بااهمیت خیلی زیاد و شریان‌های حیاتی قرار می‌گیرند. درنتیجه طراحی این مخازن در برابر بارهای لرزه‌ای و عملکرد مناسب آن‌ها در هنگام زلزله از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. مرجع اصلی برای طراحی مخازن آب زمینی در ایران نشریه شماره 123 سازمان برنامه‌وبودجه کشور با عنوان ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین مسائل در طراحی مخازن آب آگاهی از میزان موج آب ایجادشده در اثر تلاطم سطح آب به‌منظور در نظرگیری فاصله آزاد سطح آب تا سقف مخزن ( freeboard) می‌باشد.هدف از این مطالعه بررسی میزان ارتفاع آزاد (freeboard) برای آب داخل مخزن تا سقف مخزن تحت اثر زلزله و مقایسه آن با مقادیر موجود در نشریه شماره 123 می‌باشد. در این تحقیق به اثر نیروی زلزله بر روی تلاطم سطح آب و ماکزیمم ارتفاع موج آب توسط نرم افزار ABAQUS پرداخته شده و به ‌منظور بررسی بهتر ارتفاع موج آب، از چهار مخزن به احجام 500 و 2000 و 4500 و 8000 ( به‌صورت دوقلو ) متر مکعب، هرکدام با ارتفاع آب 4 و 4.5 متر و تحت 7 رکورد زلزله واقع و آنالیز گردیده است. . از نتایج به‌دست‌آمده این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که فرمول ارائه‌شده در نشریه جدید شماره 123 (چاپ سال 1395) برای مقدار free board عدد بسیار زیادی بوده و اهمیت بازنگری در این فرمول احساس می شود.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی فارسی: مخزن بتنی مدفون، حداکثر ارتفاع موج آب،زلزله، نوسانات سطح آب واژه‌های کلیدی انگلیسی: free board
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است