بررسی استفاده از بازچرخانی آب در زهاب های صنایع کشت و صنعت نیشکر خوزستان در راستاری کاهش مصرف آب
کد مقاله : 1185-IWWA
نویسندگان:
امیر حریرفروش *
کارشناس مسوول محیط زیست شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان
چکیده مقاله:
نیشکر به عنوان یک محصول استراتژیک در خوزستان در سطح وسیع کشت می شود و یکی از مسائل مهم آن، مصرف آب در مزارع نیشکر و میزان زهاب تولیدی می باشد. این پژوهش در بهار و تابستان 1401با هدف امکان استفاده مجدد( بازچرخانی) پساب و تاثیر آن بر میزان کاهش آب مصرفی در شرایط کم آبی(خشکسالی) انجام شد. روش کار به صورت توصیفی کاربردی با در نظر گرفتن شناسایی، تحلیل مشکلات و راهکارهای مناسب در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برای مدیریت و استفاده بهینه از زه آب کشاورزی، انتقال ، بازچرخانی و نحوه ی استفاده از آن در آبیاری مزارع انجام شد. پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه تغییرات میزان هدایت الکتریکی ((EC قبل و بعد از اختلاط و تاثیر آن بر میزان مصرف آب در مزارع بود.. نمونه برداری از زهاب های سه واحد کشت و صنعت قبل و بعد از اختلاط با آب رودخانه کارون با 3 تکرار و تواتر 3 ماه در بهار و تابستان انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد اختلاط و بازچرخانی زهاب با آب آبیاری هر چند باعث افزایش 7/. دسی زیمنس بر متر شوری آب گردیده است ولی با تأمین 15 تا 20 درصد از آب مورد نیاز برای آبیاری مزارع نیشکر، تأثیرات منفی کم آبی و خشکسالی بر کاهش عملکرد مزارع را کاهش داده است. پیشنهاد می شود این روش در صنایع مشابه با پارامتر مورد بررسی مشابه به کار گرفته شود.
کلیدواژه ها:
بازچرخانی آب، کشت و صنعت خوزستان، هدایت الکتریکی، صرفه جویی آّب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است