ارزیابی مدل شبه سنتیکی درجه دوم برای فیلتر شن –کربن فعال در تصفیه آب
کد مقاله : 1194-IWWA
نویسندگان:
فرهاد میرزایی *
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
هدف از تحقیق حاضر مشخص کردن مقدار جذب املاح و مواد معلق آب توسط جاذب کربن فعال و ارزیابی مدل شبه سنتیتکی درجه اول می باشد.برای این منظور یک مدل فیزیکی به شکل استوانه از جنس پلاکسی گلاس شفاف به قطر حدود 20 سانتیمتر و ارتفاع حدود 50 سانتیمتر ساخته شد.در کف استوانه مجرا خروج آب و شیر قطع و وصل طرح گردید.در داخل استوانه سه لایه شن از درشت به ریز با ضخامت معین در نظر گرفته شد و سه لایه شن دیگر در ادامه این بار از ریز به درشت روی یکدیگر قرار گرفتند و در وسط لایه کربن فعال به عنوان جاذب جای داده شد. چهار تیمار کیفیت آب از جاذب عبور داده شد. میزان جذب کا تیون ها و آنیون ها و مواد معلق توسط جاذب اندازه گیری شد.ضرایب مدل شبه سنتیکی درجه دوم بدست آمد.نتایج نشان داد که مدل ها با دقت خیلی خوب می توانند مقدار تصفیه جاذب را مشخص کنند و از این منظر ابزار مناسبی برای پیش بینی مقدار تصفیه املاح آب توسط جاذب برای مدیران و دست اندر کاران شبکه های آب و فاضلاب باشند. نتایج نشان داد که جاذب کربن فعال قدرت تصفیه مناسبی دارد.
کلیدواژه ها:
آب ،تصفیه ، فیلتر، کربن فعال، شبه سنتیکی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است