بررسی تجربی فرآیند فنتون جهت تصفیه فاضلاب کنسانتره پرتقال
کد مقاله : 1208-IWWA
نویسندگان:
پگاه چلیج *1، علیرضا پنداشته2، شهرام نیازی1
1دانشگاه گیلان
2گیلان
چکیده مقاله:
مصرف زیاد آب، پیچیدگی و تنوع در مراحل صنایع فرآوری مرکبات منجر به تولید حجم زیادی از فاضلاب می‌شود. مشخصه های کمی و کیفی فاضلاب تولیدی با تغییر فصول متغیر بوده و دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی متفاوتی می باشد. این فاضلاب علاوه بر غلظت بالای ترکیبات زیست تخریب پذیر دارای pH پایین و مقادیر بالای BOD وCOD است .در این پژوهش تصفیه پذیری فاضلاب صنعت فرآوری مرکبات با استفاده از فرآیند اکسیداسیون شیمیایی فنتون مورد بررسی قرار گرفته است. برای بهینه سازی شرایط عملیاتی فرآیند و ارزیابی اثر متغیرهای مستقل بر راندمان حذف COD از روش سطح پاسخ و طراحی مرکب مرکزی (CCD) و از آزمون ANOVAبرای آنالیز آماری پاسخ ها استفاده شده است. طی انجام 30 آزمایش، اثر چهار پارامتر pH، غلظت آهن، غلظت هیدروژن پراکسید و زمان بر روی میزان حذف COD بررسی شد. میزان COD خام نمونه در حدود 4000 میلی گرم بر لیتر تخمین زده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، برای حذف مواد آلی و دستیابی به حداکثر راندمان حذف COD، مقادیر بهینه pH، زمان واکنش، غلظت آهن دو ظرفیتی و غلظت هیدروژن پراکسید به ترتیب 3، 90 دقیقه، 750 میلی گرم برلیتر و 2500 میلی گرم برلیتر بود که در این شرایط درصد حذف COD در حدود 40% بدست آمد.
کلیدواژه ها:
اکسیداسیون پیشرفته، فنتون، فاضلاب کنسانتره پرتقال، فرآوری مرکبات
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است