بررسی کارایی نانوذرات آهن جهت حذف کروم از منابع آب آشامیدنی
کد مقاله : 1218-IWWA
نویسندگان:
واحد ادشته *1، زهرا راستین2
1بخش مطالعات و بررسی های فنی
2کارشناس بهره برداری شبکه توزیع
چکیده مقاله:
در حال حاضر فلزهای سنگین از جمله مهمترین آلاینده های آب های زیرزمینی محسوب می شوند. در این میان نانوذرات آهن به عنوان ماده اى جدید در تصفیه آب های زیرزمینی بکار گرفته شــده اند. نانوذره های آهن مغناطیسی با استفاده از مکانیسم های جذب سطحی، تبادل یونی و نیروهای الکتروستاتیک می توانند در حذف فلزهای سنگین مثل کروم از منابع آبی مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه اگر این ذره ها به روش احیای شیمیایی تولید شده باشند چون این روش، روشی سازگار با محیط زیست می باشد و ضایعه های به جای مانده از این روش بسیار کم است. همچنین جداسازی آسان و سریع نانوذره ها از آب و پساب به وسیله ی میدان مغناطیسی خارجی و نیز امکان چندین بار استفاده از آنها منجر به ایجاد ضایعه های کم و بهروری بیشتر آنها خواهد شد. در این پژوهش فرآیند آلودگى زدایى توســط نانوذرات آهن فلزى و همچنین کارایی نانوذره های آهن در حذف کروم شش ظرفیتی از منابع آبی و پارامترهای مؤثر بر آن بررسی شده است.
کلیدواژه ها:
تصفیه آب، نانو ذرات آهن، حذف کروم شش ظرفیتی، جذب سطحی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است