شوینده‌ها: انواع، خصوصیات، منابع، اثرات زیست‌محیطی و روش‌های تصفیه فاضلاب صنایع شوینده
کد مقاله : 1220-IWWA (R1)
نویسندگان:
الهام عبداله زاده شرقی *
پژوهشگاه مواد و انرژی
چکیده مقاله:
با افزایش روزافزون توجه به سلامتی و رعایت بهداشت، مصرف شوینده‌ها به سرعت افزایش یافته است. لیکن افزایـش مصـرف شوینده‌ها بـه نوبـه خـود مـشکلاتــی را در زمـینه محیط‌زیست و آلودگـی منابـع آبی به وجــود آورده که حــاصل آن تغـییر مـواد تشکیل‌دهنده ایــن ترکیبـات و همچنین انجـام مطالعـات و تحقیقات برای یافتن و بهینه‌سازی روش‌های تصفیــه آلاینده‌هـای موجود در فاضلاب این صنایع شده است. ورود فاضلاب حاوی شویندهها به منــابع آب‌های سطحی مشکلات زیست‌محیطی مـانند کـاهش اکسـیژن محلول آب، تولید کف فراوان، بدمنظــره شـدن چشـم‌اندازهـا و امــــاکن تفریحـــی، آلودگی آب‌های زیرزمینی و غیره را به دنبال خواهد داشت. در مقاله پیش‌رو انواع و منابع شوینده‌ها و خصوصیات آنها ارایه شده است. سپس اثرات زیست‌محیطی آنها به اختصار ذکر شده است. در ادامه روش‌های تصفیه فاضلاب صنایع شوینده شامل انعقاد و لخته‌سازی شیمیایی، فرایندهای بیهوازی، فرایند لجن فعال با هوادهی گسترده، جذب سطحی، فرایند اکسیداسیون پیشرفته و اکسیداسیون شیمیایی، مطالعات انجام پذیرفته در این زمینه و نقاط ضعف و قوت هر یک به اختصار شرح داده شده است. بنابراین جهت حصول حداکثر کارآیی روش‌های گوناگون تصفیه فاضلاب صنایع شوینده، این روش‌ها بـه صورت ترکیب‌های مختلف در سیستم‌های تصفیه فاضلاب مـورد اسـتفاده قرار می‌گیرند.
کلیدواژه ها:
مواد شوینده، تصفیه فاضلاب، انعقاد و لخته‌سازی شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی، جذب سطحی، فرآیند اکسیداسیون پیشرفته
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است