بهینه یابی پیش تصفیه لجن فعال مازاد بیولوژیکی به روش الکتروفنتون تاریک با الکترود آهن در مقیاس پایلوت
کد مقاله : 1232-IWWA
نویسندگان:
بهزاد زارع *1، الهه بنی هاشمی2، ایوب کریمی جشنی3
1شرکت آب و فاضلاب شیراز، دانشگاه شیراز
2آب و فاضلاب شیراز
3دانشگاه شیراز/ مدرک تحصیلی: دکتری عمران گرایش تحصیلی: مهندسی محیط زیستنامشخص
چکیده مقاله:
پیش تصفیه لجن مازاد بیولوژیکی در تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک مرحله پیش از هضم بی هوازی با هدف بهبود تثبیت لجن، کاهش زمان ماند لجن در هاضم، تولید بیوگاز بیشتر و بهبود کیفیت آبگیری لجن مورد توجه قرار دارد. در این تحقیق از روش الکتروفنتون تاریک برای پیش تصفیه استفاده شده و از فاکتور درجه تخریب برای مقایسه استفاده شده است. متغیرهای بهره برداری در نظر گرفته شده pH، زمان ماند و چگالی جریان می باشد. با استفاده از روش سطح پاسخ ، 20 مرتبه آزمایش در مقیاس پایلوت انجام شده است. پایلوت در تصفیه خانه فاضلاب شماره یک شهر شیراز اجرا شده و از لجن فعال آن تصفیه خانه به عنوان ماده خام استفاده شده است. شرایط بهینه در pH برابر با 2، زمان ماند 100 دقیقه و چگالی جریان 36 میلی آمپر در سانتی متر مربع حاصل شد که منجر به درجه تخریب 28.28% گردید. مدل پیشنهاد شده با روش تایید مدل با استفاده از سه مرتبه تست تکمیلی – تاییدی، تایید گردید. نتایج به دست آمده قادر به برازش فضای طراحی می باشند و قابل قبول می باشند.
کلیدواژه ها:
پیش تصفیه، الکتروفنتون تاریک، درجه تخریب، روش سطح پاسخ
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است